دانلود موسیقی متن بازی Borderlands 2 Complete

(BY VA)

دانلود موسیقی متن بازی Borderlands 2 Complete

Download Borderlands 2 Complete Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2019

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 84MB

مدت زمان : 4:43:23

Track (Number) : 105

CD1
1. Main Menu (Original OST) (3:44)
2. Ice (Original OST) (3:30)
3. Glacial (Original OST) (2:18)
4. Dam Top (Original OST) (3:03)
5. Ash (Original OST) (1:48)
6. Crater Lake (Original OST) (2:27)
7. Dam Interior (Original OST) (2:33)
8. Vog Chamber (Original OST) (3:30)
9. Hyperion (Original OST) (3:24)
10. Lynchwood (3:59)
11. Lynchwood Sherrif Combat (Original OST) (3:53)
12. Tundra Express (Original OST) (4:08)
13. Sanctuary Ground (Original OST) (3:12)
14. Fyrestone (Original OST) (3:04)
15. Pandora Park (Original OST) (2:10)
16. The Caverns (Original OST) (2:21)
17. The Fridge (Original OST) (2:40)
18. The Interlude Ambient (Original OST) (2:36)
19. The Interlude Combat (Original OST) (2:02)
20. Warrior Boss (Original OST) (3:11)
21. Ascent (Original OST) (4:18)
22. Jack Final Boss (Original OST) (3:38)
23. Bandit Slaughter (Original OST) (3:56)

CD2
1. Corrosive Caverns Combat (Original OST Extended) (1:44)
2. Eridium Blight Ambience (Original OST Extended) (5:58)
3. Fighting Off Wilhelm (Original OST Extended) (2:20)
4. Fyrestone Combat (Original OST Extended) (2:33)
5. Natural Selection Annex (Original OST Extended) (2:30)
6. Sanctuary Can Fly (Original OST Extended) (4:00)
7. Sanctuary Pit (Original OST Extended) (3:45)
8. The Bunker Ambience (Original OST Extended) (3:06)
9. The Bunker Is Not What It Appears (Original OST Extended) (1:05)
10. The Dust Rat Race (Original OST Extended) (1:57)
11. The Highlands Ambience (Original OST Extended) (1:56)
12. The Highlands Combat (Original OST Extended) (1:46)
13. Thousand Cuts Ambience (Original OST Extended) (2:18)
14. Thousand Cuts Combat (Original OST Extended) (2:50)
15. Three Horns Divide Ambience (Original OST Extended) (3:13)
16. Three Horns Divide Combat (Original OST Extended) (2:06)
17. Three Horns Valley Ambience (Original OST Extended) (3:20)
18. Three Horns Valley Boom Boom Fight (Original OST Extended) (1:57)
19. Wildlife Exlpoitation Bloodwing Encounter (Original OST Extended) (1:58)
20. Wildlife Exploitation Preserve Ambience (Original OST Extended) (3:07)
21. Windshear Waste Ambience (Original OST Extended) (3:37)

CD3
1. The Unassuming Evil Docks (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:05)
2. The Unassuming Happy Docks (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:19)
3. Flamerock Refuge (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (4:45)
4. The Forest Ambience (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:49)
5. The Forest Combat (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:01)
6. Mines of Avarice Ambience (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (3:39)
7. Mines of Avarice Combat (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (3:02)
8. Hatred’s Shadow Ambience (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:28)
9. Hatred’s Shadow Combat (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:11)
10. Lair of Infinite Agony Ambience (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:20)
11. Lair of Infinite Agony Combat (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:05)
12. Fighting the Sorceror (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:09)
13. Murderlin’s Temple Challenge (Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep) (2:27)

CD4
1. Wurmwater Ambience (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (3:58)
2. Wurmwater Combat (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (2:18)
3. Oasis Ambience (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (3:41)
4. Oasis Combat (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (2:18)
5. Magnys’s Lighthouse Combat (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (1:51)
6. Magnys’s Lighthouse (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (1:56)
7. Hyperious The Invincible (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (2:00)
8. The Leviathan (Captain Scarlett and Her Pirate’s Booty) (2:09)

CD5
1. Marcus Story – Sanctuary (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:28)
2. Fight For Sanctuary – Outro (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (1:33)
3. The Backburner (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:23)
4. Dahl Abandon (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:24)
5. Dahl Abandon Combat (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:07)
6. The Burrows (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:14)
7. The Burrows Combat (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:17)
8. Helios Fallen (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:25)
9. Helios Fallen Combat (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:15)
10. Uranus (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:14)
11. Mt Scarab Research Center (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:14)
12. Mt Scarab Research Center Combat (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:18)
13. Cassius (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:11)
14. Hector (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:07)
15. Haderax The Invincible (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (2:14)
16. End Cinematic (Commander Lilith and the Fight for Sanctuary) (3:38)

CD6
1. Badass Crater of Badassitude Ambience (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:09)
2. Badass Crater of Badassitude Combat (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:25)
3. Introducing the Arena (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (1:51)
4. Return to the Arena Ambience (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:07)
5. Return to the Arena Combat (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (1:55)
6. The Forge Ambience (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:17)
7. The Forge Combat (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:53)
8. Fighting Piston (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:21)
9. Hunter’s Grotto Ambience (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:16)
10. Hunter’s Grotto Combat (2:00)
11. Wam Bam Island (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (2:21)
12. The Wam Bam Slamma Jam (Mr. Torgue, Big Game Hunt and Crawmerax) (3:43)

CD7
1. Gingerton Bottom (Holidays in the Borderlands) (3:18)
2. Gingerton in Danger (Holidays in the Borderlands) (3:05)
3. The Abominable Mr. Tinder (Holidays in the Borderlands) (1:27)
4. Rotgut Distillery (Holidays in the Borderlands) (2:10)
5. Rotgut’s In The Air (Holidays in the Borderlands) (2:04)
6. The Wedding Massacre (Holidays in the Borderlands) (1:45)
7. Gluttony Gulch (Holidays in the Borderlands) (3:30)
8. Hunger for Violence Extravaganza (Holidays in the Borderlands) (2:56)
9. The Wattle Gobbler (Holidays in the Borderlands) (3:17)
10. The Hallowed Hollow (Holidays in the Borderlands) (3:13)
11. Hallowed Hollow Combat (Holidays in the Borderlands) (2:16)
12. Kill The Pumpkin Head (Holidays in the Borderlands) (3:01)
13. Raid on Digistruct Peak (Holidays in the Borderlands) (2:57)

دانلود موسیقی متن بازی Borderlands 2 Complete

دانلود موسیقی متن بازی Borderlands 2 Complete

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *