دانلود موسیقی متن سریال Speed Racer (Mach Go Go Go) Music File Round 1-2

(BY VA)

دانلود موسیقی متن سریال Speed Racer (Mach Go Go Go) Music File Round 1-2

Download Speed Racer (Mach Go Go Go) Music File Round 1-2 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2002 (1967)

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 349MB

مدت زمان : 2:29:55

Track (Number) : 130

1. Mahha Go! Go!! Go!!! (Main Titles – Japanese) (2:06)
1. Mahha Go! Go!! Go!!! Main Titles (Studio Version) (2:07)
2. The Fire Race (Part 1) (1:11)
2. The Great Plan (Part 1) a (1:37)
3. The Fire Race (Part 2) a (1:34)
3. The Great Plan (Part 1) b (1:04)
4. The Fire Race (Part 2) b (0:42)
4. The Great Plan (Part 1) c (1:42)
5. Girl Daredevil (Part 1) a (0:09)
5. The Great Plan (Part 1) d (0:24)
6. Girl Daredevil (Part 1) b (1:12)
6. The Great Plan (Part 1) e (0:35)
7. Girl Daredevil (Part 2) a (1:23)
7. The Great Plan (Part 1) f (0:42)
8. Girl Daredevil (Part 2) b (1:07)
8. The Great Plan (Part 1) g (0:16)
9. The Fastest Car On Earth (Part 1) (1:17)
9. The Great Plan (Part 2) a (1:47)
10. The Fastest Car On Earth (Part 2) (0:35)
10. The Great Plan (Part 2) b (1:26)
11. Mach 5 Vs. Mach 5 (Part 1) (1:11)
11. The Great Plan (Part 2) c (1:06)
12. Mach 5 Vs. Mach 5 (Part 2) a (1:07)
12. The Great Plan (Part 2) d (1:17)
13. Mach 5 Vs. Mach 5 (Part 2) b (1:45)
13. The Great Plan (Part 2) e (0:24)
14. The Great Plan (Part 2) f (1:09)
14. The Royal Racer (Part 1) (0:45)
15. The Great Plan (Part 2) g (0:43)
15. The Royal Racer (Part 2) (0:32)
16. The Car Hater (0:46)
16. The Great Plan (Part 2) h (0:26)
17. Challenge Of The Masked Racer (Part 1) a (2:00)
17. The Terrifying Gambler a (2:31)
18. Challenge Of The Masked Racer (Part 1) b (0:58)
18. The Terrifying Gambler b (0:43)
19. Challenge Of The Masked Racer (Part 1) c (1:22)
19. The Terrifying Gambler c (1:30)
20. Challenge Of The Masked Racer (Part 1) d (1:13)
20. The Terrifying Gambler d (0:49)
21. Challenge Of The Masked Racer (Part 1) e (0:40)
21. The Terrifying Gambler e (0:52)
22. Challenge Of The Masked Racer (Part 2) a (0:57)
22. The Race Against Time (Part 1) a (2:35)
23. Challenge Of The Masked Racer (Part 2) b (1:45)
23. The Race Against Time (Part 1) b (0:39)
24. Challenge Of The Masked Racer (Part 2) c (0:32)
24. The Race Against Time (Part 1) c (0:48)
25. Challenge Of The Masked Racer (Part 2) d (0:27)
25. The Race Against Time (Part 2) (2:20)
26. The Secret Engine (Part 1) a (1:01)
26. The Snake Track (2:27)
27. The Man On The Lam (0:49)
27. The Secret Engine (Part 1) b (1:26)
28. Gang Of Assassins (Part 1) (1:13)
28. The Secret Engine (Part 2) a (0:31)
29. Gang Of Assassins (Part 2) a (0:12)
29. The Secret Engine (Part 2) b (1:07)
30. Gang Of Assassins (Part 2) b (1:47)
30. The Secret Engine (Part 2) c (0:42)
31. Gang Of Assassins (Part 2) c (0:58)
31. The Race Against The Mammoth Car (Part 1) (2:04)
32. The Race Against The Mammoth Car (Part 2) a (0:21)
32. The Race For Life (0:39)
33. The Race Against The Mammoth Car (Part 2) b (1:49)
33. The Supersonic Car (2:21)
34. Crash In The Jungle (Part 1) (1:49)
34. The Most Dangerous Race (Part 1) a (0:26)
35. Crash In The Jungle (Part 2) (2:02)
35. The Most Dangerous Race (Part 1) b (1:05)
36. The Most Dangerous Race (Part 1) c (1:34)
36. The Secret Invaders (Part 1) a (1:37)
37. The Most Dangerous Race (Part 1) d (0:25)
37. The Secret Invaders (Part 1) b (0:13)
38. The Most Dangerous Race (Part 1) e (0:25)
38. The Secret Invaders (Part 2) (1:51)
39. Man Behind The Mask (1:07)
39. The Most Dangerous Race (Part 2) a (0:53)
40. The Car Destroyer a (1:56)
40. The Most Dangerous Race (Part 2) b (2:10)
41. The Car Destroyer b (1:19)
41. The Most Dangerous Race (Part 2) c (2:35)
42. The Desperate Racer (1:20)
42. The Most Dangerous Race (Part 2) d (1:13)
43. The Dangerous Witness (2:46)
43. The Most Dangerous Race (Part 2) e (0:46)
44. Race The Laser Tank a (1:16)
44. The Most Dangerous Race (Part 2) f (0:35)
45. Race The Laser Tank b (0:05)
45. The Most Dangerous Race (Part 3) a (1:09)
46. Race The Laser Tank c (0:28)
46. The Most Dangerous Race (Part 3) b (0:29)
47. The Great Car Wrestling Match (1:04)
47. The Most Dangerous Race (Part 3) c (1:14)
48. Motorcycle Apaches a (0:21)
48. The Most Dangerous Race (Part 3) d (0:55)
49. Motorcycle Apaches b (1:43)
49. The Most Dangerous Race (Part 3) e (1:34)
50. Car With A Brain (0:46)
50. The Most Dangerous Race (Part 3) f (2:23)
51. Junk Car Grand Prix (0:47)
51. The Most Dangerous Race (Part 3) g (2:05)
52. Race For Revenge (Part 1) a (1:39)
52. The Car In The Sky (1:12)
53. Race For Revenge (Part 1) b (1:12)
53. The Trick Race (1:35)
54. Race Around The World (Part 1) a (0:52)
54. Race For Revenge (Part 2) a (0:37)
55. Race Around The World (Part 1) b (0:19)
55. Race For Revenge (Part 2) b (1:25)
56. Race Around The World (Part 1) c (1:14)
56. The Desperate Desert Race (Part 1) a (0:18)
57. Race Around The World (Part 2) a (0:10)
57. The Desperate Desert Race (Part 1) b (0:37)
58. Race Around The World (Part 2) b (1:42)
58. The Desperate Desert Race (Part 1) c (0:46)
59. Race Around The World (Part 2) c (0:59)
59. The Desperate Desert Race (Part 1) d (0:57)
60. Race Around The World (Part 2) d (1:07)
60. The Desperate Desert Race (Part 1) e (1:24)
61. Race Around The World (Part 2) e (0:15)
61. The Desperate Desert Race (Part 1) f (2:46)
62. Race Around The World (Part 2) f (1:11)
62. The Desperate Desert Race (Part 1) g (0:56)
63. Mahha Go! Go!! Go!!! (End Titles) (Japanese End Titles) (Instrumental) (1:07)
63. The Desperate Desert Race (Part 2) a (1:42)
64. Special Effects: Chim Chim (0:58)
64. The Desperate Desert Race (Part 2) b (0:38)
65. Go, Speed Racer, Go! (US Version Main Titles) (1:08)
65. Mahha Go! Go!! Go!!! (Speed Racer) (Instrumental Alternate Take) (0:32)

دانلود موسیقی متن سریال Speed Racer (Mach Go Go Go) Music File Round 1-2

دانلود موسیقی متن سریال Speed Racer (Mach Go Go Go) Music File Round 1-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *