دانلود موسیقی متن فیلم The Ecstasy Of Gold Vol. 1-5

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم The Ecstasy Of Gold Vol. 1-5

Download The Ecstasy Of Gold Vol. 1-5 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2013

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 778MB

مدت زمان : 5:25:58

Track (Number) : 126

Vol. 1 – 23 Killer Bullets From The Spaghetti West
01. Bandidos [Bandidos, 1967] (1:59)
02. Sabata [Sabata, 1969] (2:46)
03. La Partenza [My Name Is Shanghai Joe, 1972] (3:04)
04. The Price Of Gold [Dio Non Paga IL Sabato, 1967] (2:48)
05. Memories [L’oro dei Bravados, 1970] (4:03)
06. Blindman’s Arrival [Blindman, 1971] (2:33)
07. If You See Sartana, Pray For Death [Sartana, 1968] (2:18)
08. Le Morte Non Conta I Dollari [Sequence #11][La Morte Non Conta I Dollari, 1967] (1:22)
09. May Be One, May Be Nine [Uno Dopo L’Altro, 1968] (2:59)
10. Professionisti Per Un Massacro [Suite #2][Professionisti Per Un Massacro, 1967] (2:20)
11. Vengeance [Vengeance, 1968] (2:10)
12. Killer Calibro 22 [Killer Calibro 22, 1967] (2:11)
13. Find A Place To Die [Find A Place To Die, 1967] (3:08)
14. Una Colt in Pugno al Diavlo [Colt In The Hand of the Devil, 1967] (3:35)
15. Crying [Un Buco In Fronte, 1967] (2:18)
16. Maybe Somewhere, Maybe Somebody [Sartana non Perdona, 1968] (2:18)
17. Carambola [Deguello][Carambola, 1973] (1:57)
18. Dead Men Ride [Suite 8][Anda Muchacho, Spara! 1971] (2:10)
19. Attacco Al Villaggio [Le Amazzoni, 1973] (2:11)
20. Stranger [Vado…L’ammazzo E Torno, 1968] (2:17)
21. Free [La Collera Del Ventro, 1970] (4:06)
22. To The Adventure [Mannaja, 1970] (1:56)
23. Il Bandito Messicano [Un dollaro Tra I Denti, 1967] (2:50)

Vol. 2 – 22 Killer Bullets From The Spaghetti West
01. Roy Colt [Roy Colt & Winchester Jack, 1970] (3:32)
02. Viaggio Nella Prateria [Un Uomo, Un Cavallo, Una Pistoia, 1967] (3:08)
03. 7 Gunmen [7 Winchester per un Massacro, 1967] (2:39)
04. Tre Croci Per non Morire [Sequence #3][Tre Croci per non Morire, 1968] (2:01)
05. Sexy Western [Su Le Mani, Cadavere! Sei In Arresto, 1971] (2:51)
06. Professionisti Per Un Massacro [Professionisti Per Un Massacro, 1967] (3:59)
07. All’Ombra Di Una Colt [Sequence #4][All’Ombra Di Una Colt, 1965] (2:07)
08. Sabata [Theme #1][Sabata, 1969] (1:54)
09. Calibro 45 [Per Un Pugno Nell’Occhio, 1964] (3:08)
10. La Morte Non Conta I Dollari [Sequence #6][La Morte Non Conta I Dollari, 1967] (3:57)
11. Il Mio Nome [My Name is Shanghai Joe, 1972] (2:08)
12. I Giorni Dell’ira [Day of Anger, 1967] (3:01)
13. Cuando Se Muere El Sol [Ringo Del Nebraska, 1966] (2:17)
14. Kidnapping [Instrumental #2][20.000 Dollari Sporchi Di Sangue, 1969] (3:28)
15. La Mitragliatrice [Preparati La Bara! 1968] (2:27)
16. Two Ringos From Texas [The Two Ringos From Texas, 1967] (2:49)
17. Tre Colpi De Winchester Per Ringo [Tre Colpi De Winchester Per Ringo, 1966] (2:17)
18. Cavalcade [In Nome Del Padre, Del Figlio E Della Colt, 1973] (2:23)
19. Guai In Vista! [Grande Duello II, 1972] (1:23)
20. Hot Mexico [Sentenza Di Morte, 1968] (2:15)
21. Viva Alleluja [Testa T’ Ammazzo, Croce…Sei Morto…Mi Chiamano Alleluja, 1972] (2:42)
22. Wolf [Mannaja, 1972] (3:51)

Vol. 3 – 25 Killer Bullets From The Spaghetti West
01. Luis Bacalov – Gold of the Proud Ones [L’oro Del Bravados, 1970] (2:15)
02. Nora Orlandi – Johnny Yuma [Johnny Yuma, 1966] (3:00)
03. Michele Lacerenza – Caccia [1000 Dollari Sul Nero, 1966] (2:45)
04. Armando Travajoli/Angelo Lavagnino – America Paese de Dio #2 [America Paese de Dio, 1967] (2:05)
05. Angelo Lavagnino – Left Handed Gunfighter [Johnny West IL Mancino, 1965] (2:32)
06. Robby Poiteven – Little Rita of the West #11 [Little Rita Nel West, 1967] (2:17)
07. Nico Fedenco – The Texican (Vocal) [Ringo IL Texano, 1966] (2:06)
08. Alessandro Alessandroni – Venerdi Santo a Seviglia [IL Giro del Mondo Degli Innamorati di Peynet, 1974] (1:40)
09. Robby Poiteven – Amica Colt [Killer Calibro 32, 1967] (3:03)
10. Bruno Nicolai – Shangai Joe #5 [IL Mio Nome E Shangai Joe, 1973] (3:09)
11. Francesco Di Masi – Arizona Colt [Instrumental] [Arizona Colt, 1966] (2:46)
12. Lallo Gori – Cosi Sia! [Era Sam Wallash Lo Chiamavano Cosi Sia, 1971] (5:28)
13. Marcello Giombini – Nel Covo di Stengel [Sabata, 1969] (3:12)
14. Bruno Nicolai – Ringo (Dove Vai) [$100 000 For Ringo, 1965] (2:24)
15. Piero Umiliani – Return of Django [IL Figlio di Django, 1967] (1:32)
16. Armando Travajoli – I Lunghi Giorni della Vendetta [I Lunghi Giorni della Vendetta, 1967] (2:43)
17. Carlo Rustichelli – Monitor Jazz [La Collina Degli Stivali, 1969] (2:17)
18. Gianfranco Di Stefano – Siesta Siesta [Shango, 1970] (2:55)
19. Bruno Nicolai – Gil Fumavano le Colt lo Chiamavano Camposantro #5 [1971] (1:43)
20. Piero Umiliano – Cavalcata #2 [IL Figlio Di Django, 1967] (2:04)
21. Marcello Giambini – Return of Sabata [Return of Sabata, 1971] (2:16)
22. Stelvio Cipriani – The Bounty Killer (Titoli) [The Bounty Killer, 1966] (1:18)
23. Francesco Di Masi – Jerry’s Theme [Sette Dollari Sul Rosso, 1966] (3:37)
24. Nico Fedenco – The Texican (instrumental) [Ringo IL Texicano, 1966] (2:37)
25. Michele Lacerenza – Johnny’s Theme [1000 Dollari Sul Nero, 1966] (3:28)

Vol. 4 – 26 Killer Bullets From The Spaghetti West
01. Nico Fidenco – Wind In My Face [Campa Carogna La Taglia Cresce,1973] (2:54)
02. Lallo Gori – Tequilla #5 [Tequilla,1973] (1:14)
03. Bruno Nicolai – Gli Fumavano le Colt lo Chiamavano Camposantro #4 [Gli Fumavano le Colt lo Chiamavano Camposantro,1971] (1:49)
04. Franco Micalizzi – L’Ultimo Assalto [Le Amazzoni,1973] (1:46)
05. Francesco De Masi – Arizona Colt [vocal][Arizona Colt, 1966] (2:49)
06. Carlo Rustichelli – IL Viaggio [Train For Durango, 1968] (1:56)
07. Gianni Ferrio – Djurado #9 [Djurado, 1966] (3:28)
08. Piero Umiliani – Blood River [10 Bianchi Uccisi da un Piccolo Indiano, 1974] (3:33)
09. Pino Calvi – La Feccia (Titoli) [La Feccia, 1972] (2:14)
10. Michele Lacerenza – Kidnapping [20,000 Dollari Sporchi di Sangue, 1969] (2:26)
11. Carlo Savina – Vivo Per La Tua Morte(#14) [Vivo Per La Tua Morte, 1968] (1:27)
12. Bruno Nicolai – I Corvi Ti Scaveranno La Fossa #8 [I Corvi Ti Scaveranno La Fossa, 1971] (1:33)
13. Francesco Di Masi – A Man Must Fight [Sette Dollari Sul Rosso, 1966] (3:32)
14. Franco Micalizzi – De Dronte Al Killers [Lo Chiamavano Trinita, 1970] (2:10)
15. Gianfranco & Gian Piero Reverberi – Nel Cimitero di Tucson [Preparati La Bara! 1968] (2:18)
16. Angelo Lavagnino – Johnny West [Johnny West IL Mancino, 1965] (2:17)
17. Bruno Nicolai – Roviano [Allora, IL Treno, 1975] (2:01)
18. Michele Lacerenza – Contro I Nemici [1000 Dollari Sul Nero, 1966] (1:32)
19. Gianni Ferrio – The Last Game [Sentenza Di Morte, 1967] (2:48)
20. Luis Bacalov – The Great Duel [IL Grande Duello, 1973] (2:44)
21. Franco Micalizzi – La Chiamavano Trinita [La Chiamavano Trinita, 1970] (3:02)
22. Bruno Nicolai – Una Novola di Polvere un Grido di Morte Arriva Sartana #2 [Una Novola di Polvere un Grido di Morte Arriva Sartana, 1970] (2:51)
23. Gianni Ferrio – Djurado #10 [Djurado, 1966] (3:20)
24. Nico Fidenco – Clayton [Lo Voglio Morto, 1968] (2:50)
25. Stelvio Cipriani – The Bounty Killer #2 [The Bounty Killer, 1966] (3:14)

Vol. 5 – 31 Killer Bullets From The Spaghetti West
01. Hey Amigo…You’re Dead [Ehi Amigo…Sei Morto! – 1971] (2:17)
02. Matalo [Matalo – 1970] (3:16)
03. Sequence 5 [IL Richiamo del Lupo – 1975] (2:38)
04. Johnny Guitar [Johnny Guitar – 1965] (3:01)
05. Canto di Morte #3 [Preparati La Bara! – 1968] (2:17)
06. Sugar Colt [Sugar Colt – 1967] (2:19)
07. Finale [Ringo IL Volto Della Vendatta – 1966] (3:14)
08. Black Killer (Finale) [Black Killer – 1971] (2:02)
09. Arizona Gun [Arizona Si Scateno E Li Fece Fuori Tutti – 1970] (1:49)
10. Beat E Fuga [Spara Gringo Spara – 1968] (2:58)
11. La Lunga Carovana [Campa Carogna La Taglia Cresce – 1973] (3:22)
12. Arrivo o San Jose [The Call Me Hallelujah – 1971] (1:41)
13. L’Uomo [L’Uomo Dalla Pistola D’Oro – 1966] (2:58)
14. Black Killer (Main Titles) [Black Killer – 1971] (2:51)
15. El Puro [El Puro – 1969] (3:05)
16. Sacramento [Sei Iellato Amico Hal Incontrato Sacramento – 1972] (2:40)
17. A Taste For Killing [A Taste For Killing – 1966] (2:14)
18. Testo O Croce [Testo O Croce – 1969] (3:34)
19. Black Jack [Kid IL Monello del West – 1973] (1:45)
20. Just A Coward [And Now Recommend Your Soul to God – 1968] (2:40)
21. Jeff Bloom [Shango the Invisible Gun – 1970] (1:39)
22. Texas Goodbye [Texas Addio – 1967] (2:38)
23. La Morte Non Conta I Dollari #2 [La Morte Non Conta I Dollari – 1967] (2:43)
24. Sella D’Argento M34 [Sella D’Argento – 1978] (1:19)
25. A Man Is Made of Love [Death Played The Flute – 1972] (2:54)
26. La Morte Non Conta I Dollari #16 [La Morte Non Conta I Dollari – 1967] (1:54)
27. Deserto Di Fuoco [Deserto Di Fuoco – 1971] (2:14)
28. Sequence 12 [Anche Nel West C’era Una Volta Dio – 1968] (2:19)
29. Quanto Costa Morire [Quanto Costa Morire – 1968] (2:40)
30. Main Titles [Death Played the Flute – 1972] (2:11)
31. Spine of the Devil [Spine of the Devil – 1970] (4:13)

دانلود موسیقی متن فیلم The Ecstasy Of Gold Vol. 1-5

دانلود موسیقی متن فیلم The Ecstasy Of Gold Vol. 1-5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *