دانلود موسیقی متن فیلم

(Recording Sessions BY Rupert Gregson-Williams)

دانلود موسیقی متن فیلم Wonder Woman

Download Wonder Woman Soundtrack Recording Sessions By Rupert Gregson-Williams

ژانر : Score

سال : 2017

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 663MB

مدت زمان : 4:46:49

Track (Number) : 100

01. 1m1 Opening INSERT v23.7 AMFC06-30 2Mix (4:33)
02. 1m1 Opening INSERT v23.7 AMFC07-30 2Mix (4:33)
03. 1m1 Opening OPENING INSERT v23.5 AMFC04-30 2Mix (1:35)
04. 1m1 Opening v22.02.5 AM06-30 2Mix (4:33)
05. 1m3 Bedtime Story INSERT v10.0 AMFC03-30 2Mix (5:48)
06. 1m3 Bedtime Story v9.2.5 AM06-30 2Mix (5:48)
07. 1m3 Bedtime Story v9.2.5 AM07-30 2Mix (5:48)
08. 1m6 Fighting Antiope ADDITIONAL v1.0 AM03-30 2Mix (1:33)
09. 1m6 Fighting Antiope v7.9.4 AM07-30 2Mix (3:43)
10. 1m6 Fighting Antiope v7.9.4 AM08-30 2Mix (3:43)
11. 1m7 Cliff View v2.61 RBR EDIT v2.9 AMFC03-30 2Mix 2 (1:18)
12. 1m7 Cliff View v2.61 RBR EDIT v2.9 AMFC03-30 2Mix (1:18)
13. 2m7 Cliff View – Plane Crash v2 RPT.61 EDIT AM01-30 2Mix RPT (3:58)
14. 2m7 Cliff View – Plane Crash v2.61 EDIT AM01-30 2Mix 2 (3:58)
15. 2m7 Cliff View – Plane Crash v2.61 EDIT AM01-30 2Mix (3:58)
16. 2m8 Cliff View NEW VERSION INSERT v2.61 AMFC02-30 2Mix FOR JJ EDIT (0:59)
17. 2m9 Beach Battle INSERT v2.02 AMFC01-30 2Mix (1:01)
18. 2m9 Beach Battle v8e AM02-30 2Mix (3:33)
19. 2m9 Beach Battle v8l AMFC06-30 2Mix (3:33)
20. 2m9 Beach Battle v8l AMFC07-30 2Mix (3:33)
21. 2m9 Beach Battle v8l AMFC10-30 2Mix (3:33)
22. 2m9 Beach Battle v8l AMFC11-30 2Mix (3:33)
23. 2m10 Death Of Antiope v2.3.2 AM02-30 2Mix (1:53)
24. 2m10 Death Of Antiope v30.7 AMFC02-30 2Mix (1:55)
25. 2m11 Interrogation v11.5.1 AM03-30 2Mix (5:41)
26. 3m13a Steve and Diana v1.05 AMFC02-30 2Mix (1:54)
27. 3m13a Steve and Diana v4.5.1 AM01-30 2Mix (2:03)
28. 3m13b Steve Asks Questions v1.04 AMFC01-30 2Mix (1:50)
29. 3m14-15 Diana Tests Her Strength NEW INTRO v31 AMFC04-30 2Mix (0:33)
30. 3m14-15 Diana Tests Her Strength v2.31.1 AM04-30 2Mix (2:50)
31. 3m16 Leaving The Island v4.1 AM02-30 2Mix (2:54)
32. 3m16 Leaving The Island v4.1 AM04-30 2Mix (2:54)
33. 3m17 Sleeping v1.05 AMFC04-30 2Mix (3:48)
34. 3m17 Sleeping v4.01 AMFC04-30 2Mix (3:52)
35. 3m18 Ludendorff v2.26 AM03-30 2Mix (2:46)
36. 3m19 London v4.1 AM03-30 2Mix (1:07)
37. 3m20 Baby v1.2 AMFC01-30 2Mix (0:27)
38. 4m21 Selfridges ALTv3 AM02-30 2Mix (3:51)
39. 4m22-23 Bad Guys v1p AM02-30 2Mix (2:43)
40. 4m22-23 Bad Guys v1q INSERT AM01-30 2Mix (2:43)
41. 4m24 Gas Test v2.11 AM01-30 2Mix (1:15)
42. 4m25 Reading The Notebook v3e AMFC02-30 2Mix (2:31)
43. 4m28 Diana Tosses Bar Guy v3.09 AM01-30 2Mix (0:33)
44. 4m28 Diana Tosses Bar Guy v3.09 AM02-30 2Mix (0:33)
45. 4m29 Steve Tells Of His Plan v2.16 AM02-30 2Mix (1:56)
46. 4m29 Steve Tells Of His Plan v2.16 AMFC03-30 2Mix (1:56)
47. 4m31 Wounded Soldiers v1.14 AM01-30 2Mix (1:21)
48. 5m32 Gassing The Officers v1i AM02-30 2Mix (1:57)
49. 5m34 Charlie’s Nightmare v1.14 AM01-30 2Mix (1:54)
50. 5m35-36 No Man’s Land v7.3 AM01-30 2Mix (6:06)
51. 5m35-36 No Man’s Land v9.4 AMFC07 ALT-30 2Mix (6:03)
52. 5m35-36 No Man’s Land v9.4 AMFC07-30 2Mix (6:03)
53. 5m36 No Man’s Land INSERT v1.1 AMFC05-30 2Mix (0:57)
54. 5m36 No Man’s Land RESET v3.7.2 AMFC09-30 2Mix (3:46)
55. 5m37-39 Fighting In Veld NEW ENDING v2 AMFC02-30 2Mix (1:29)
56. 5m37-39 Fighting In Veld v2.27 AM05-30 2Mix (6:08)
57. 5m37-39 Fighting In Veld v2.27 AM08-30 2Mix (6:08)
58. 5m40 He Cannot Shoot v1.07.1 AM01-30 2Mix (1:01)
59. 5m40 He Cannot Shoot v1.11 AMFC01-30 2Mix (1:01)
60. 5m40 He Cannot Shoot v1.11 AMFC04-30 2Mix (1:01)
61. 6m41 Diana’s Realization v1.4.1 AMFC04 ALT-30 2Mix (0:41)
62. 6m41 Diana’s Realization v1.4.1 AMFC04-30 2Mix (0:41)
63. 6m44a First Kiss v1.05 AMFC02-30 2Mix (1:54)
64. 6m44a First Kiss v1.05 AMFC04-30 2Mix (1:54)
65. 6m44a First Kiss v1.05 AMFC06-30 2Mix (1:54)
66. 6m44a Kiss v2.7.1 AM01-30 2Mix (2:14)
67. 6m45 Approaching The Castle v2h AM04-30 2Mix (3:03)
68. 6m46 The Lady In The Blue Dress v4a AMFC01-30 2Mix (0:49)
69. 6m48 Diana Enters The Ballroom v2h AM01-30 2Mix (3:40)
70. 6m49 Gassed Village v3.7.2 AM02-30 2Mix (2:29)
71. 6m49 Gassed Village v4.6.1 AMFC03-30 2Mix (2:24)
72. 7m50 Killing Ludendorff v6.6 AMFC05-30 2Mix (4:43)
73. 7m50 Killing Ludendorff v6.6 AMFC07-30 2Mix (4:43)
74. 7m51 Steve Leaves v3.2 AM03-30 2Mix (3:27)
75. 7m51 Steve Leaves v3.2 AM04-30 2Mix (3:27)
76. 7m52 Aries v15.9 AMFC07-30 2Mix (5:45)
77. 7m52 Aries v15.9 AMFC11-30 2Mix (5:45)
78. 7m53 Tower Explosion v13.2 AMFC02-30 2Mix (3:02)
79. 7m53 Tower Explosion v13.2 AMFC04-30 2Mix (3:02)
80. 7m54 Steve Says Goodbye v6.4 AMFC02-30 2Mix (3:38)
81. 8m56 Showdown v2.02 AMFC05-30 2Mix (1:51)
82. 8m56 Showdown v2.02 AMFC06-30 2Mix (1:51)
83. 8m56a Rage v2.08 AMFC06-30 2Mix (2:31)
84. 8m57a Hearing v2.0 AM02-30 2Mix (1:42)
85. 8m57a Hearing v3.2.1 AM02-30 2Mix (1:43)
86. 8m57b Diana Wins INSERT v5.05 AM02-30 2Mix (0:56)
87. 8m57b Diana Wins v9.03 ALT AM02-30 2Mix (3:39)
88. 8m57b Diana Wins v9.03 ALT AM03-30 2Mix (3:39)
89. 8m57b Diana Wins v9.03 ALT AM04-30 2Mix (3:37)
90. 8m57b Diana Wins v9.03 AM05-30 2Mix (3:34)
91. 8m57b Diana Wins v9.03 AM06-30 2Mix (3:34)
92. 8m57c Aftermath v3.6alt AMFC06 Solo Violin ALT-30 2Mix30 2Mix (1:56)
93. 8m57c Aftermath v3.6alt AMFC06-30 2Mix (1:56)
94. 8m57c Aftermath v23.1 AM04 TEMP-30 2Mix (1:42)
95. 8m58 Victory Celebration v8.2 AMFC05 LOOP-30 2Mix (0:42)
96. 8m58-8m58a Victory Celebration – Trafalgar Photo v3.6 AMFC05-30 2Mix (3:07)
97. 8m58-8m58a Victory Celebration – Trafalgar Photo v3.6 AMFC06-30 2Mix (3:07)
98. 8m59 Only Love v2.2 AMFC04-30 2Mix (0:52)
99. 8m60 Action Reaction v1.0 AMFC10-30 2Mix (6:02)
100. WW Perc Mix AM04-2mix (4:19)

دانلود موسیقی متن فیلم Wonder Woman

دانلود موسیقی متن فیلم واندر وومن – توسط روپرت گرگسون-ویلیامز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *