” Champion ” دومین سینگل از آلبوم سال ۲۰۱۷ گروه Fall Out Boy به نام MANIA است. این آهنگ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷ منتشر شده است. اولین سینگل آنها از این آلبوم به نام ” Young And Menace ” نشان می داد که آنها به سمت موسیقی الکترونیک حرکت می کنند اما ” Champion ” از همان آهنگ هایی است که گروه را با آن می شناسیم: آلترناتیو پاپ به همراه لیریک های قدرتمند. پیت خواننده گروه مدتی پیش در شبکه های اجتماعی خبر از انتشار دومین سینگل از آلبوم را داده بود.

نام آلبوم دیوانگی است و گفته می شود قسمت هایی از آهنگ ” Champion ” نیز به اختلال دوقطبی پیت اشاره داشته باشد. با این حال می توان ” Champion ” یک آهنگ انگیزه بخش نیز دانست. شما هم اگر میخواهید از مراحل سخت زندگی عبور کنید مطمئناً با این آهنگ ارتباط برقرار خواهید کرد.

Champion:


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Champion, champion

قهرمان، قهرمان

I’m calling you from the future

To let you know we made mistakes

And there’s a far gone past that’s giving me, giving me such a headache

من تو را از آینده صدا می کنم

تا آگاهت کنم ما اشتباهاتی کردیم

و گذشته بسیار دوری هست که باعث چنین سردردی در من شده

( شخصیت اول آهنگ از آینده با خودش صحبت می کند و می خواهد اشتباهاتش را تکرار نکند چون گذشته اش رهایش نمی کند گذشته بسیار دوری که حتی فکر به آن سردرد آور است. )

And I’m back with the madness

و من با دیوانگی برگشتم

( اینجا دقیقا می توان اشاره آهنگ به اختلال دو قطبی پیت را دید. وقتی می گوید من با دیوانگی برگشتم یعنی دوباره به آن مرحله از اختلال رسیده. )

I’m a champion of the people who don’t believe in champions

من قهرمانِ مردمی هستم که به قهرمان اعتقادی ندارند

( او به نا امیدها امید می بخشد او هوای کسانی که تسلیم شده اند را دارد. می تواند به این معنا نیز باشد: حتی به یاری کسانی که به او اعتقاد ندارند نیز می رود. توانش را دارد تا هم خود و هم کسانی که به او و آنچه می خواهد بگوید ( امید، اراده و… ) بی اعتقاد هستند را قوی نگه دارد. )

I got nothing but dreams inside, I got nothing but dreams

من جز رویا هیچ چیز درونم ندارم، من هیچ چیز جز رویا ندارم

( همه چیز با یک رویا شروع می شود. رویای قهرمان شدن. )

I’m just young enough to still believe, still believe

آنقدر جوان هستم که هنوز اعتقاد داشته باشم، هنوز اعتقاد داشته باشم

( با بالا رفتن سن دیگر مانند گذشته رویا پرداز نیستیم و نمی توانیم خیلی ساده به چیزی اعتقاد پیدا کنیم، نفوذ به درونمان دشوار می شود. اما افراد جوان حتی می توانند به نا محتمل ترین چیزها نیز اعتقاد داشته و به آنها امیدوار باشند. )

But young enough not to know what to believe in

Young enough not to know what to believe in, yeah

اما آنقدر جوان هستم که ندانم به چه چیز اعتقاد داشته باشم

آنقدر جوان هستم که ندانم به چه چیز اعتقاد داشته باشم، آره

( جوانیش باعث شده نداند به چه چیز ایمان پیدا کند چون هیچ تجربه ای ندارد. )

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anything

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anythinga

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کاری بکنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کار بکنم

( درباره شرایط دشواری که در زندگی پیش می آید صحبت می کند و می گوید اگر بتواند این دوره را پشت سر بگذارد قادر به انجام هر کاری خواهد بود. این شرایط می تواند هر چیزی باشد، اضطراب، افسردگی و یا دیگر درگیری های بزرگ زندگی. )

Champion, champion

Champion, champion

قهرمان، قهرمان

قهرمان، قهرمان

I got rage every day, on the inside

The only thing I do is sit around and kill time

هر روز در درون دیوانگی ( خشم ) دارم

تنها کاری که می کنم نشستن و وقت کشتن است

( اختلا دو قطبی اش بهبود نیافته، هنوز در درونش احساس خشم و دیوانگی دارد اما اجازه نمی دهد خود را بروز دهند. فقط می نشیند و وقت می کشد تا این خشم بروز نکند. )

I’m trying to blow out the pilot light

I’m trying to blow out the light

من سعی دارم آتش پیلوت ( شعله اصلی ) را خاموش کنم

من سعی دارم آتش را خاموش کنم

( pilot light آتش کوچکی است که شرایط را برای شعله ای بزرگتر فراهم می کند مانند شمعک بخاری! در اینجا به صورت استعاره به کار رفته و یعنی پیت می خواهد علت اصلی خشم درونی اش را از بین ببرد. او سعی دارد هر آنچه باعث استرس و اضطرابش است را از کار بیندازد تا بتواند زندگی آرام و پربارتری داشته باشد. و همانطور که در قسمت های قبلی می گوید اگر این کار را بکند دیگر قادر است هر کاری بکند. )

I’m just young enough to still believe, still believe

But young enough not to know what to believe in

Young enough not to know what to believe

آنقدر جوان هستم که هنوز اعتقاد داشته باشم، هنوز اعتقاد داشته باشم

اما آنقدر جوان هستم که ندانم به چه چیز اعتقاد داشته باشم

آنقدر جوان هستم که ندانم به چه چیز اعتقاد داشته باشم

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anything

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anythinga

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کاری بکنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کار بکنم

Champion, champion

I can do anything

Champion, champion

And I can do anything

Champion, champion

And I can do anything

Champion, champion

I can do anything!

قهرمان، قهرمان

می توانم هر کاری بکنم

قهرمان، قهرمان

می توانم هر کاری بکنم

قهرمان، قهرمان

می توانم هر کاری بکنم

قهرمان، قهرمان

می توانم هر کاری بکنم!

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anything

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

I can do anythinga

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کاری بکنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

می توانم هر کار بکنم

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this, I can do anything

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

If I can live through this

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم، می توانم هر کاری بکنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

اگر بتوانم از این عبور کنم

I can do anything

I can do anything

I can do anything

I can do anything!

می توانم هر کاری بکنم

می توانم هر کاری بکنم

می توانم هر کاری بکنم

می توانم هر کاری بکنم!

Champion, champion

قهرمان، قهرمان

bedunim

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *